Teema 1: Ihmisen toiminnan ympäristövaikutukset

Ympäristöosaava » Teema 1: Ihmisen toiminnan ympäristövaikutukset

Ihmisen toiminnan ympäristövaikutukset

Ihmisen toiminnalla on vaikutuksia ympäristöön. Vaikutukset voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Useimmiten ympäristövaikutuksista puhuttaessa viitataan toiminnan aiheuttamiin haitallisiin vaikutuksiin kuten päästöihin ilmaan, veteen tai maaperään. Ihminen myös kuluttaa luonnonvaroja tuottaessaan tarvittavaa energiaa, ravintoa ja materiaaleja. Ihminen on osa ympäristöä, joten muutokset ympäristössä vaikuttavat myös meihin.

Swedish Pine Forest

Mäntymetsä (kuva: Nick Lott 2005, Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Haitalliset ympäristövaikutukset eli ympäristöongelmat

1. Mitä haitallisia ympäristövaikutuksia ihmisen toiminta aiheuttaa? Perehdy aiheeseen ja kootkaa yhdessä koko ryhmän yhteinen lyhyt esitys ympäristöongelmista. Jokainen esittelee 1-2 ympäristöongelmaa. Jos olet verkkototeutuksen ainoa osallistuja, teet koosteen yksin.

Kertokaa jokaisesta valitusta ympäristövaikutuksesta vähintään seuraavat tiedot:

 • Mikä ympäristövaikutus?
 • Mikä aiheuttaa?
 • Mitä seurauksia?
 • Mieti liittyykö ympäristöongelma omaan ammattialaasi suoraan tai epäsuorasti.

Mieti ensin itse, etsi sen jälkeen tietoa esimerkiksi seuraavien linkkien avulla:

Esitys voi olla kirjoitus, taulukko, käsitekartta tms. Palauttakaa se sovitulle oppimisalustalle määräaikaan mennessä.

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen

2. Valitse seuraavista kysymyksistä 1-3 kpl ja pohdi luonnon monimuotoisuuden vähenemistä vastaamalla niihin. Voit halutessasi keksiä kysymykset myös itse:

 • Mitä on luonnon monimuotoisuus?
 • Mitä ovat uhanalaiset luontotyypit ja lajit Suomessa tai maailmanlaajuisesti? (Voit esimerkiksi keskittyä johonkin lajiin/luontotyyppiin.)
 • Mikä on monimuotoisuuden tila Etelä-Suomessa Radio Hämeen ohjelman mukaan? Yle Areena Radio: Yle Häme selvittää luonnon tilaa ja köyhtymistä (6 min.)
 • Miksi monimuotoisuus on tärkeää luonnon näkökulmasta?
 • Miksi monimuotoisuus on tärkeää ihmisen näkökulmasta?
 • Mitä ovat ekosysteemipalvelut?
 • Mitkä seikat uhkaavat luonnon monimuotoisuutta (mm. aiemmin pohditut ympäristöongelmat)?
 • Onko paikallisella kulutuksella globaaleja vaikutuksia?
 • Kuinka monimuotoisuuden vähenemistä pyritään hidastamaan?
 • Mitä Korkeasaaren entinen johtaja Jukka Salo kertoo monimuotoisuudesta? Yle Areena radio: Luonnon monimuotoisuuden jäljillä (24 min.)

Vastaa perusteellisesti yhteen kysymykseen tai lyhemmin useampaan kysymykseen. Palauta esitys sovitulle oppimisalustalle. Voit vastata tekstillä, kaaviolla, miellekartalla, sarjakuvalla, videolla (maks. 4 min.) tai muulla valitsemallasi tavalla, kunhan näkökulmasi ja pohdintasi tulevat selväksi.

Ympäristönsuojelulaki

Ympäristönsuojelulain tarkoituksena on säädellä ihmisen toimintaa, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista.

3. Tutustu ympäristönsuojelulakiin (www.finlex.fi: ympäristönsuojelulaki) ja laadi siitä tiivis tietoisku oman alasi opiskelijalle tai työntekijälle. Kerro tietoiskussa ympäristösuojelulaista ja sen tarkoituksesta.

 • Kerro omin sanoin lain tarkoitus.
 • Millä tavoin lailla pyritään säätelemään ihmisen toimintaa?
 • Onko lailla pyritty vaikuttamaan alun ryhmätehtävässä esiteltyihin ympäristöongelmiin?
 • Löydätkö yhteyttä omaan ammattialaasi?
 • Mitkä muut lait liittyvät ympäristön tilan turvaamiseen?

Palauta esitys sovitulle oppimisalustalle. Voit laatia tietoiskun haluamallasi tavalla (teksti, kaavio, juliste, miellekartta, sarjakuva, video (maks. 4 min.) tms.).

 

Teeman tavoitteena on perehtyä ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksiin, ympäristöongelmiin ja niiden syihin, luonnon monimuotoisuuteen ja sen vähenemisen seurauksiin sekä ympäristönsuojelulakiin. 

Päivitetty: 28.06.2016