Arviointi

Hoito- ja huolenpitotyö » Arviointi

Tartuntojen aiheuttajat ja aseptiikka -verkkototeutus kuuluu Hoito ja huolenpito -tutkinnon osaan.

Ammattitaitovaatimukset

Lähihoitajan ammattitaitovaatimukset (OPS 01.08.2015), Hoito ja huolenpito -tutkinnon osa: "Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa tehdä potilaslähtöistä hoito ja huolenpitotyötä hyödyntäen hoidon ja huolenpidon tietoperustaa. Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa edistää asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, potila- ja asiakas turvallisuutta ja hyvinvointia. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa toteutettaa kestävän kehityksen periaatteita toiminassaan, noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä ja eettisiä periaatteita."

Opiskelemalla verkkototeutuksen opiskelija :

 • tuntee mikrobien eri ryhmät ja mikrobit taudinaiheuttajina
 • tuntee mikrobien hyötykäytön mahdollisuudet ja yhteyden puolustusärjestelmään.
 • tietää elimistön puolustujärjerjestelmän toiminnan
 • osaa katkaista tartuntojen leviämisreitit
 • osaa aseptisen työskentelyn periaatteet
 • hallitsee käsihygienian
 • huolehtii omasta henkilökohtaisesta hygieniasta hoitotyössä
 • osaa työskennellä laadukkaasti, taloudellisesti ja huolehtia kestävästä kehityksestä
 • tuntee tartuntatautien torjuntatyön säädökset

 

Verkkototeutuksen arviointi

Verkkototeutuksesta saa suoritusmerkinnän: suoritettu (S)/kesken (KE).

Hyväksytty verkkototeutus sisältää:

 • kaikkien yksilötehtävien tekeminen hyväksytysti ohjeistuksen mukaan
 • haastattelun tekeminen ja referointi vähintään yhden kuvan kanssa yhteiselle blogialustalle
 • vähintään kolmen opiskelutoverin tuotosten kommentointi blogialustalla

Hoito ja huolenpito -tutkinnon osan arvioinnin kohteet:

 • suunitelmallinen työskentely
 • työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallinta
 • työn perustana olevan tiedon hallinta
 • elinikäisen oppimisen avaintaidot

Hoito ja huolenpito -tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kriteerit löytyvät: Opintopolku, ePerusteet: Hoito ja huolenpito.

Päivitetty: 26.06.2016