Tehtävä 5 Haastattelu

Hoito- ja huolenpitotyö » Tehtävä 5 Haastattelu

Haastattelun tarkoitus on selventää sinulle, miten hoitotyössä

 • katkaistaan tartuntojen leviämisreitit
 • hallitaan käsihygienia
 • huolehdiaan omasta henkilökohtaisesta hygieniasta
 • työskenneellään laadukkaasti, taloudellisesti ja huolehditaan kestävästä kehityksestä
 • tartuntatautien torjuntatyön säädökset tulevat esille.

 

Ohje pareittain tehtävään työelämänedustajan haastatteluun

 • Etsikää haastattelupaikka, jossa toteutetaan hoitotyötä.
 • Kysykää lupa esim. osastonhoitajalta aseptiikkaa koskevaan haastatteluun.
 • Kysykää voiko haastattelun yhteydessä ottaa kuvia aseptisesta työskentelystä, esim. desinfektio, jätteiden käsittely tms.
 • Opiskelkaa Hoitamalla hyvää oloa -kirjasta (Anttila, K. ym. 2015. Sanoma Pro) Aseptiikka ja kestävä kehitys -kappale ennen kuin lähdette tekemään haastattelua.
 • Laatikaa haastattelurunko valmiiksi. Haastattelussa pitää selvittää tavoitteena olevat asiat.
 • Kirjoittakaa (referoikaa) haastattelu yhteiselle blogialustalle. Liittäkää mukaan kuvia, joiden julkaisemiseen teillä on lupa. Haastattelupaikan, työntekijöiden ja asiakkaiden nimiä ei saa mainita blogialustalla.
 • Käy kommentoimassa vähintään 3 eri haastattelua. Kerro kommentissasi, miten hyvin mielestäsi haastattelupaikassa toteutuvat aseptiikan periaatteet.

Päivitetty: 26.06.2016