Arviointiohjeet

Vanhusten kotihoito ja huolenpito » Arviointiohjeet

Vantaan ammattiopisto Varian arviointiohjeet löytyvät Fronterista:
Henkilöstöhuone > OPSIT 2015 > Opetussuunnitelman yhteinen osa
Henkilöstöhuone > LV 2016-2017 > Arviointiohjeet

Arviointi perustuu:
• säädöksiin
• perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin/osaamistavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin

Laadukas arviointi on:
• luotettavaa, oikeudenmukaista, tasavertaista, monipuolista
• kannustavaa, motivoivaa, ammatillista kasvua ja itsearviointia tukevaa
• työelämälähtöistä
• koulutettujen ja perehdytettyjen arvioijien tekemää
• kokonaisvaltaista, suunniteltua ja oikea-aikaista
• dokumentoitua

Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arvioinnin periaatteet:
• arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua, kehitetään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin, annetaan tietoa opiskelijan osaamisesta, varmistetaan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten saavuttaminen
• oppimista on arvioitava monipuolisesti ja riittävän usein
• opiskelijan on tiedettävä arvioinnin periaatteet: arviointikriteereihin on perehdyttävä tutkinnon osan opiskelun alkaessa
• koulutuksenjärjestäjän on arvioitava näyttöpaikkojen soveltuvuus

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen:
• opiskelijalla on oikeus saada aikaisemmin hankittua osaamista tunnistettua ja tunnustettua, tunnustaminen voi kattaa kokonaisen tutkinnon osan tai osia siitä
• opiskelijan on haettava tunnustamista ja esitettävä selvitys, tunnustamisesta päättävät ko. tutkinnon osien opettajat
tunnustamisella ei ole ylärajaa
• aikaisemmin hankittua osaamista verrataan tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin
• tunnustamisessa selvitetään, millaista osaamista opiskelijalla on opiskelun aloitusvaiheessa, ennen uuden tutkinnon osan opiskelua ja mitä osaamista kertyy opiskelun aikana muualta
• selvityksen perusteella osaamista tunnustetaan, lisäksi tietoa voidaan hyödyntää opetuksen ja tukitoimien suunnittelussa
• osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin arviointia

Päivitetty: 17.05.2016