Opettajalle

Markkinointi » Opettajalle

Markkinoinnin perusteet -opettajan ohje
Tämän materiaalin avulla opiskelijan on tarkoitus saada perustiedot markkinoinnista.  Materiaalia voi käyttää osana yrittäjyysopintoja tai kaupallisella alalla osana asiakaspalvelun kokonaisuutta. Materiaali on laadittu kolmitasoiseksi, joka mahdollistaa opiskelijan yksilöllisten tarpeiden huomioimisen. Opiskelija voi itse määrittää tavoitetasonsa ja kurssin suorittamiseen käyttämänsä ajan, mikä valtauttaa opiskelijan oman oppimisensa omistajaksi. Materiaali sopii sekä eriyttävään luokkaopetukseen, verkko-opetukseen että täysin itsenäiseen kurssin suorittamiseen. Kurssin materiaali sisältää teorian ja termipankin, taidontarkastustehtävät ja soveltavat tehtävät.

Osaamisen tasot ja arviointi

Oppimateriaali on jaettu kolmelle osaamisen tasolle, niin että tyydyttävän tason osaaminen saavutetaan, kun opiskelija hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet ja pystyy ymmärtämään alan tekstejä. Tyydyttävän taso takaa oppijalle sellaiset tiedot, joiden pohjalta hänen on mahdollista syventää osaamistaan, joko jo kurssin aikana tai myöhemmin elämässään. Tyydyttävä taso sisältää lukukappaleita sekä taidontarkistustehtäviä. 

Hyvän osaamisen tasolla opiskelija tuntee oman toimialansa ympäristön. Hän tutustuu toimialansa yrityksiin ja peilaa oppimaansa jo toimiviin yrityksiin.
Hyvän osaamisen tasolla opiskelijalla on ymmärrys teorian ja sanaston suhteesta käytäntöön ja työelämään.

Kiitettävän tasolla opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoa ja käyttää sitä oman yrityksensä liiketaloussuunnitelmaan. Kiitettävän tason opiskelija olisi valmis perustamaan yrityksen omalle toimialalleen.

 

Materiaalin käyttö eri opetustavoissa
Eriyttävässä luokkaopetuksessa kaikki opiskelijat aloittavat tutustumalla kurssin kirjalliseen materiaaliin ja suorittamalla tasontarkistustehtävät. Opiskelijat voivat edetä opinnoissaan yksilöllistä tahtia ja jokainen opiskelija voi käyttää tarvitsemansa ajan oppimiseen. Opiskelijat lukevat ensin tekstit ja suorittavat niihin liittyvät taidontarkistustestit. Jos opiskelijan taidontarkistustehtävä ei mene läpi, ohjataan opiskelija lukemaan materiaali uudestaan tukikysymysten avulla.  Suoritettuaan osuuden hän voi siirtyä seuraavaan osioon.
Kun opiskelija on suorittanut kaikki taidontarkistustehtävät, hän voi siirtyä suorittamaan hyvän osaamisen tason tehtäviä. Tässä vaiheessa opiskelijat voivat myös muodostaa halutessa ryhmiä muiden opiskelijoiden kanssa, jotka valmistuvat tyydyttävän tason tehtävistä samaan aikaan. Opiskelijat tai ryhmät etenevät jakson aikana omassa tahdissaan niin pitkälle, kuin aika riittää. Hitaammatkin opiskelijat voivat saavuttaa kiitettävän tason tehtävät, jos he käyttävät riittävästi aikaa tehtävien suorittamiseen. Ja vaikka opiskelijan resurssit eivät riittäisi kuin tyydyttävän tason suorittamiseen jakson aikana, on hän saavuttanut sellaiset tiedot markkinoinnista, että hänellä on mahdollisuus syventää osaamistaan halutessaan.

Etäopiskelussa opiskelu voidaan suorittaa täysin itsenäisesti edeten tehtävissä opintopolun mukaisessa järjestyksessä. Opiskelija saa testeistä välitöntä palautetta osaamisestaan ja opintopolku ohjaa hänen etenemistään, kun vaadittava osaamisen taso on saavutettu. Hyvän ja kiitettävän osaamisen arvioinnin suorittaa opettaja, tyydyttävän osaamisen taso voidaan katsoa suoritetuksi, kun opiskelija on selvittänyt tyydyttävän tason tehtävät.
Osittainen etäopiskelu mahdollistaa ryhmätyöskentelyn myös etäopiskelussa. Alkutapaamisessa opiskelijat voidaan jakaa ryhmiin, jotka työstävät yhdessä sekä teorian että soveltavat osiot. Välitapaaminen voi olla joskus tarpeen sähköisen ohjaamisen lisäksi, varsinkin jos opiskelijat ovat vielä kokemattomia etäopiskelusta. Viimeisellä yhteisellä tapaamisella ryhmät voivat esitellä töitään.

 

Päivitetty: 01.04.2016