Opettajalle

Teknisen piirustuksen perusteet » Opettajalle

Voice Over Internet Protocol - Verkkototeutuksen ohjaukseen

Verkkototeutuksen aikana on tarkoitus tarjota opiskelijoille mahdollisuus keskustella muiden toteutukseen osallistuvien opiskelijoiden kanssa toteutukseen liittyvistä tai liittymättömistä asioista ajasta ja paikasta riippumatta. Tällaisen tilasta, ajasta ja paikasta riippumattoman keskustelukanavan tarjoaminen on ajateltu tarjoavan vertaistukea ja seuraa sekä lisäävän yhteisöllisyyttä toteutusta suorittavien opiskelijoiden keskuudessa. Keskustelukanava on pääosin valvomaton ja sinne voidaan kirjautua verkon yli millä tahansa laitteella, jossa on kaiuttimet kunhan tietää palvelimen IP-osoitteen sekä salasanan. Mikäli haluaa osallistua keskusteluun on mikrofoni välttämätön. Suositeltavinta olisi käyttää mikrofoni-kuuloke -yhdistelmää (headset). Suositeltavaa olisi myös että käytettävä VOIP-ohjelmisto olisi kaikille vapaasti ladattavissa, jolloin ylimääräisiltä rekisteröinneiltä sekä lisenssinpyörittämisiltä vältyttäisiin.

Verkkototeutuksen ohjaus on suunniteltu suoritettavaksi pääosin verkon yli tapahtuvan puheviestinnän (VOIP) välityksellä. Verkkototeutusta ohjaava opettaja kirjautuu VOIP-palvelimelle ainakin etukäteen sovittuina aikoina (miksei muulloinkin) ja toimii siellä ohjausta ja apua tarjoavana henkilönä kuitenkaan puuttumatta kanavalla mahdollisesti käytävään muuhun keskusteluun.

When VOIP is not enough - Etähallintaa tarpeen vaatiessa

Jossain ohjauksen vaiheessa saattaa opiskelijalle - miksei myös opettajalle - tulla ongelma, jota ei oikein osaa selittää tai sitten kuunteleva osapuoli ei vain ymmärrä. Tällaiseen tilanteeseen olisi hyvä olla varautunut ns. etähallinnan apuvälinein. Etähallinta tulisi kysymykseen kun opiskelija ei oikein tiedä mikä ongelma on tai missä on mennyt vikaan. Tällöin verkkototeutuksen ohjaaja voisi ottaa yhteyden omalta tietokoneeltaan opiskelijan koneeseen etähallintaohjelmiston kautta, jolloin hän näkisi opiskelijan näkymän ja pystyisi tehokkaammin auttamaan opiskelijaa ongelman kanssa. Tarvittaessa ohjaava opettaja pystyy näyttämään ja kertomaan miten jokin asia tehdään - aivan kuin jos opiskelija ja ohjaava opettaja olisivat samassa huoneessa vaikka tosiasiallisesti ovat eri paikassa.

Etähallintatyökalua voivat myös opiskelijat käyttää keskenään niin halutessaan. Verkkototeutuksen juuri aloittaneet tai jostain muusta syystä ohjausta tarvitsevat opiskelijat voisivat pyytää apua pidemmälle edistyneiltä opiskelijoilta. Tämä edistäisi omalta osaltaan yhteisöllisyyttä toteutusta suorittavien opiskelijoiden keskuudessa. Tästä syystä olisi suositeltavaa, että myös etähallintaohjelmisto olisi kaikille vapaasti ladattavissa.

3D - Grafiikkaa vai suunnittelua?!

Tämä verkkototeutus on suunniteltu silmällä pitäen Kone- ja metallialan levyseppähitsaajien teknisten piirustusten luku- ja suunnittelutarpeita. Toteutus on helppo muokata periaatteessa mille tahansa suunnitteluohjelmistolle aina parametripohjaisesta suunnittelusta ihan vapaaseen 3D-mallintamiseen lähinnä vain muuttamalla tehtävät ja tehtävänannot kulloisiakin tarpeita vastaaviksi.

Tämä verkkototeutus on suunniteltu perustuen siihen suunnitteluohjelmistoon, joka  oppilaitoksessamme on käytössä. Verkkototeutuksen sapluuna taipuu periaatteessa minkä tahansa suunnitteluohjelmiston käyttöön. Suunnitteluohjelmiston valinnassa olisi kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että opiskelijoilla olisi mahdollisuus ladata opiskelijalisenssi kyseisestä suunnitteluohjelmistosta omalle kotitietokoneelleen tai että hänellä on mahdollisuus saada oppilaitoksesta käyttöönsä tietokone, jolla pystyy käyttämään tarvittavaa suunnitteluohjelmistoa tämän verkkototeutuksen hengen mukaisesti. Tämä toteutus on suunniteltu ensisijaisesti tehtäväksi jossain muualla kuin oppilaitosympäristössä. Kannattaa myös miettiä käyttääkö yhtä vai useampaa suunnitteluohjelmistoa. Sen päätöksen voi kukin tehdä itsenäisesti oman osaamisen mukaan ennen verkkototeutuksen aloittamista. 

Visuaalista, auditiivista vai kinesteettistä opetusta?! - Siinä vasta pulma!

Tämä verkkototeutuksen suorittaminen toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jolloin jokainen opiskelija voi valita itselleen mieluisimman ja parhaita tuloksia antavan tavan omaksua käytävät asiat ja siihen käytettävät työkalut. Yleensä ohjelmistojen kehittäjät tarjoavat ainakin kirjoitettua materiaalia ohjelmansa käyttöön, mutta interwebbiä selaamalla lähes poikkeuksetta löytyy myös puhuttu video-/slideshow-ohje, jolla pääsee hyvin alkuun ja vähän pidemmällekin. Mikäli opettajalla on tarjota valmiiksi joku ohje ohjelmiston käyttöön, niin on hyvä kertoa opiskelijoille mistä kyseinen ohje löytyy mikäli he haluavat sitä käyttää.

Tietoa, taitoa vai lahjakkuutta? Työtä suurin osa

Monimuoto-opiskelun etuna on, että opiskelija voi edetä tehtävissä omaan tahtiinsa. Siksi toteutuksen oppimispäiväkirja on ajateltu toteutettavaksi sähköisenä portfoliona. Sähköisen portfolion voi kukin toteuttaa haluamallaa tavalla, mutta tämän toteutuksen yhtenä ajatuksena on, että opiskelijat oppisivat myös toisiltaan. Tästä syystä sähköinen portfolio toteutetaan blogin avulla. Tällöin jokainen opiskelija pääsee lukemaan muiden toteutukselle osallistuvien opiskelijoiden blogeja ja oppimaan sieltä sekä kommentoimaan muiden tekemisiä tai antamaan mahdollisiin päiväkirjoissa esitettyihin kysymyksiin vastauksia.

Päivitetty: 16.06.2016