Arviointi

Teknisen piirustuksen perusteet » Arviointi

Teknisen piirustuksen perusteet -verkkototeutus arvioidaan suoritusmerkinnällä Suoritettu/Kesken. Suoritusmerkinnän S saadakseen opiskelijan tulee palauttaa kaikki annetut harjoitustehtävät aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. Verkkototeutuksen aikana vaaditaan myös muiden opiskelijoiden töiden kommentointia.

Verkkototeutuksen jälkeen opiskelija osaa

 • lukea levykappaleiden työpiirustuksia, hahmottaa kappaleen kuvannoista ja ymmärtää mitoitusmerkinnät ja tavalliset hitsausmerkinnät
 • piirtää kuvantoja yksinkertaisista levyosista, osaa projektioiden käännöt sekä osaa piirtää leikkauskuvantoja ja mitoittaa.

Teknisen piirustuksen perusteet -verkkototeutus on osa Levytöiden ja hitsauksen perustyöt -tutkinnonosaa. Tutkinnonosa arvioidaan asteikolla T1 - K3 ja arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön perusteella. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan teknisten piirustusten lukutaitoa, mikä arvioidaan osana työn perustana olevan tiedon hallintaa seuraavin kriteerein:

Piirustusten ymmärtäminen

 • Tyydyttävä T1
  Osaa lukea kuvantoja ja hahmottaa kappaleen piirustuksista
 • Hyvä H2
  Osaa lukea projektioita ja hitsausmerkintöjä
 • Kiitettävä K3
  Osaa itsenäisesti lukea työpiirustuksia ja ymmärtää mitoitukset ja merkinnät

Opiskelu pitää sisällään itsenäistä työskentelyä, verkossa tapahtuvaa opiskelua ja ohjausta sekä luokassa tapahtuvaa lähiopetusta. Yhteistoiminnallisella opiskelulla on suuri rooli opiskeltaessa Teknisen piirustuksen perusteita; luonnostelu, pursottaminen sekä piirtäminen voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, joista jokainen on oikein. Vain lopputulos ratkaisee. 

Teknisten piirustusten ymmärtäminen on olennainen osa jokaisen kone- ja metallialalla työskentelevän henkilön ammattitaitoa. Teknisisten piirustusten avulla esitetään kappaleen valmistamisen tai korjaamisen kannalta olennaiset tiedot, kuten mitat, materiaalit ja hitsausmerkinnät. Teknisissä piirustuksissa kappale esitetään niin monesta suunnasta kuin työn tekemisen kannalta on tarpeellista. Näitä esityssuunnista tehtäviä piirroksia kutsutaan projektioiksi tai kuvannoiksi. Joskus kappaleen sisällä on asioita jotka halutaan esittää ja tällöin kappale ajatellaan katkaistavan, jolloin kappaleen sisäosat voidaan pirtää näkyviin. Tällöin on kyseessä leikkausprojektio.

Teknisen piirustuksen perusteet -verkkototeutuksen suunnitteluhaasteet toteutetaan tietokoneavusteisesti, koska nykypäivänä ei enää piirretä käsin. Tämän vuoksi toteutuksen aluksi harjoitellaan teknisten piirustusten piirtämiseen tehdyn ohjelmiston käyttöä. Kun piirustusohjelmiston käytön perusteet ovat hallinnassa päästään tekemään varsinaisia piirustustehtäviä tai suunnitteluhaasteita kuten tehtävänannoissa sanotaan. Suunnitteluhaasteissa on valmiiksi piirretyt työkuvat, joiden pohjalta sinun tulisi ensin mallintaa suunnitteluhaasteen osat tietokoneelle, sen jälkeen liittää mallintamasi osat kokoonpanoksi ja edelleen piirtää kokoonpanosta ja osista tarvittavat työkuvat. Pystyäksesi tähän sinun tulee hahmottaa kappaleet suunnitteluhaasteiden piirustuksista, ymmärtää mitoitusmerkinnät ja kappaleiden projektiot. 

Levytöiden ja hitsauksen perustyöt -tutkinnon osan osaamistavoitteet ja arviointiperusteet löytyvät Opintopolusta: ePerusteet: Levytöiden ja hitsauksen perustyöt.

Päivitetty: 16.06.2016