Opiskelijalle

Äidinkieli » Opiskelijalle

Halutessasi opiskella äidinkielen verkkototeutuksia sinun on syytä selvittää, mitä osia sinulla on suorittamatta äidinkielen opinnoissa, mitä äidinkielen verkkototeutuksia on mahdollista suorittaa Variassa, ja millaiset ovat verkkototeutusten aikataulut ja sisällöt.

Tietoa verkkototeutuksista saat muun muassa opinto-ohjaajalta, äidinkielen opettajalta ja ryhmänvastaavalta.

Lukuvuonna 2016-2017 Variassa on mahdollista suorittaa seuraavat äidinkielen verkkototeutukset:

Pakolliset opinnot

- Kieli oppimisen välineenä 1 (laajuus 1 osp)
- Kieli oppimisen välineenä 2 (laajuus 1 osp)
- Tekstilajit opinnoissa 1 (laajuus 1 osp)
- Tekstilajit opinnoissa 2 (laajuus 1 osp)
- Työelämän tekstit (laajuus 1-2 osp. Jos opiskelija suorittaa 2 ospia, toinen osp on sopimuksen mukaan sijoitettavissa vapaasti valittaviin tutkinnon osan osiin tai Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osan osaan.)

Valinnaiset opinnot

- Asiakaspalvelun kieli (1-2 osp. Jos opiskelija suorittaa 2 ospia, toinen osp on sopimuksen mukaan sijoitettavissa vapaasti valittaviin tutkinnon osiin tai Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osan osaan.)
- Viranomaiskieli oman alan viestintätilanteissa (1-2 osp. Jos opiskelija suorittaa 2 ospia, toinen osp on sopimuksen mukaan sijoitettavissa vapaasti valittaviin tutkinnon osiin tai Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osan osaan.)
- Jatko-opintoihin aikovan äidinkieli (1-2 osp. Jos opiskelija suorittaa 2 ospia, toinen osp on sopimuksen mukaan sijoitettavissa vapaasti valittaviin tutkinnon osiin tai Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osan osaan.)
- Kirjallisuus tiedonlähteenä (1-2 osp. Jos opiskelija suorittaa 2 ospia, toinen osp on sopimuksen mukaan sijoitettavissa vapaasti valittaviin tutkinnon osiin tai Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osan osaan.)

Verkkototeutus pyritään suorittamaan yhden opintojakson aikana, mutta on sovittavissa myös tästä poikkeavia suoritusaikatauluja.

Äidinkielen verkkototeutukset sisältävät useimmiten vuorovaikutuksellisia osioita, mutta toteutuksissa on mukana myös ajasta ja paikasta riippumattomia toteutuksia, joissa opiskelija sopii opettajan kanssa oman yksilöllisen aikataulun.

Verkkototeutusten arviointi

Pakolliset tutkinnon osat arvioidaan siten, että opiskelija saa suoritusmerkinnän S Jos toteutus jää kesken, opintorekisteriin merkitään KE. Verkkototeutuksen suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä hyväksytysti ohjeiden mukaan.

Luettelo pakollisista äidinkielen opinnoista

Kieli oppimisen välineenä 1
Kieli oppimisen välineenä 2
Tekstilajit opinnoissa 1
Tekstilajit opinnoissa 2
Työelämän tekstit

Valinnaiset tutkinnon osat arvioidaan arvosanalla 0 - 3. Hyväksytty suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä hyväksytysti ohjeiden mukaan.

Luettelo valinnaisista äidinkielen opinnoista

Asiakaspalvelun kieli
Viranomaiskieli oman alan viestintätilanteissa
Jatko-opintoihin aikovan äidinkieli
Kirjallisuus tiedonlähteenä

Äidinkielen osaamistavoitteet

Opiskelija osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

  • ymmärtää omaan alaansa liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen
  • osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa lähdekriittisesti sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita
  • osaa hyödyntää keskeisiä verkkoyhteisöjä opiskelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi hyödyntäen erilaisia medioita
  • osaa laatia alaansa liittyviä kirjallisia töitä
  • osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita

Äidinkielen osaamistavoitteet sisältyvät kaikkiin verkkototeutuksiin. Kunkin toteutuksen yhteydessä on tarkemmin kerrottu toteutuksen erityinen tavoite.

Toteutusten sisällöt

1) Kieli oppimisen välineenä 1

Verkkototeutuksessa orientoidutaan opiskelussa tarvittaviin kielen käytänteisiin kuten kielenhuoltoon, lähteiden käyttämiseen ja lähteiden merkitsemiseen sekä sähköpostietikettiin.

2) Kielioppimisen välineenä 2

Verkkototeutuksessa harjoitellaan opinnoissa tarvittavaa kielenkäyttöä kuten graafien tulkitsemista sanallisesti ja esitystilanteiden havainnollistamista esitysgrafiikan muodossa.

3) Tekstilajit opinnoissa 1

Verkkototeutuksessa harjoitellaan opinnoissa tarvittavia tekstilajeja kuten referointia ja esseekirjoittamista.

4) Tekstilajit opinnoissa 2

Verkkototeutus integroituu oman alan sisältöihin. Kurssilla kielennetään omaa osaamista ja harjoitellaan itsereflektointia. Tekstilajeja ovat mm. blogina tehtävä oppimispäiväkirja sekä raportti.

5) Tekstilajit työelämässä

Työelämän tekstit -verkkototeutuksessa (1,5 osp) harjoittelet keskeisiä työelämässä tärkeitä ja aktiivisen kansalaisen tarvitsemia asiakirjoja ja liikekirjeitä. Opettelet muun muassa kirjoittamaan työhakemuksen, tarjouspyynnön ja reklamaation käyttäen niin sanottua vakioasettelua. Selkeiden

6) Asiakaspalvelun kieli

Verkkototeutus integroituu oman alan sisältöihin. Verkkototeutuksessa harjoitellaan oman alan asiakaspalvelutilanteissa käytettävää kieltä.

7) Viranomaiskieli oman alan viestintätilanteissa

Verkkototeutuksessa käsitellään oman alan ja yleensäkin kansalaisen viranomaistekstien rakenteita ja kielen piirteitä. Harjoitellaan muun muassa sitä, miten viranomaisen kanssa asioidessa argumentoidaan.

8) Kirjallisuus tiedon lähteenä

Verkkototeutuksessa käsitellään sekä kauno- että tietokirjatekstien avulla oman alan työelämän ja yleensä elämänhallinnan kysymyksiä. Verkkototeutukseen osallistuva tutustuu kirjallisuuden genreihin ja tarvittaessa myös kirjallisuuteen pohjautuviin esityksiin kuten elokuviin. Verkkototeutus sisältää viikoittain (kurssiviikkojen määrä Varian käytänteen mukaan) käytävän keskustelun yhteisistä teksteistä sekä kirjallisia harjoituksia kuten lukupäiväkirja, blogi ja essee.

9) Jatko-opintoihin aikovan äidinkieli

Verkkototeutuksessa harjoitellaan jatko-opintojen pääsykokeita varten sekä opintojen alussa tarvittavia tekstitaitoja.

 

Päivitetty: 21.03.2016