Arviointi

Englanti » Arviointi

Englannin opinnot kuuluvat yhteisten tutkinnon osien Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen -tutkinnon osaan.

Pakolliset englannin opinnot (2 osp) arvostellaan arvosanalla 1-3. Pakollisten osa-alueiden osasisällöistä (englantia työelämään / ammattienglantia) saa suoritusmerkinnän (S). Verkkototeutuksen valinnaiset englannin opinnot arvioidaan arvosanoin 1 (tyydyttävä), 2 (hyvä) ja 3 (kiitettävä).

Verkkototeutuksissa on niin yksilötehtäviä kuin tehtäviä, joissa vaaditaan yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa. Yhteistoiminnallisella opiskelulla on tärkeä rooli; työelämässä tarvittavaa sanastoa ja fraaseja rakennetaan yhdessä, ja työt vaativat valmistuakseen jokaisen opiskelijan työpanoksen.

Verkkotyöskentelyn aikana opettaja seuraa opiskelijoiden etenemistä sovitulla alustalla, vastaa kysymyksiin ja on tavoitettavissa verkossa sovittuna aikana.

Vieras kieli, A-kieli
Pakolliset osaamistavoitteet (2 osp)

Opiskelija:

  • osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan
  • osaa käyttää oman alan työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä
  • osaa hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä
  • osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä

Valinnaiset osaamistavoitteet (3 osp)

Opiskelija:

  • osaa viestiä vieraalla kielellä työelämän tilanteissa
  • osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä
  • osaa toimia aktiivisena kansalaisena vieraskielisissä yhteyksissä
  • ymmärtää kielen ja kulttuurin merkityksen
  • osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan.

 

Vieraan kielen (A-kieli) opetussuunnitelma (osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi) löytyy ammatillisen perustutkinnon perusteiden viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen -tutkinnon osasta: Opintopolku, ePerusteet: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen.

Päivitetty: 28.09.2017