Arviointi

Kemia » Arviointi

Opintojen osa

Tämä kemian verkkototeutus vastaa Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen -tutkinnon osan sisältöä Osaamisalan kemia. Laajuudeltaan se on 1 osaamispiste (1 osp).

Kirjallinen arviointi

Sisällöstä Osaamisalan kemia ei tule erillistä numeroarvosanaa: saat suoritusmerkinnän (S) ja kirjallisen arvion, joka toimii kemian osaamisesi tunnuksena, kun annetaan numeroarvosana (1 - 3) osa-alueesta Fysiikka ja kemia.

Tavoitteet

Tämän kemian sisällön opiskeltuasi sinun tulisi osata ottaa työssäsi huomioon oman alasi kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja osata huomioida omassa työssäsi keskeisten aineiden erityisominaisuuksia. Työssäsi keskeisten aineiden osalta sinun tulee osata myös säilyttää, käyttää ja hävittää niitä turvallisesti kemikaalilainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Arvioinnin kohteet

Yleinen kemia: Tämän osion kohdalla arvioidaan yleisten kemian periaatteiden, työtapojen ja käytäntöjen osaamistasi. Näiden osaaminen on edellytys oman alan kemiallisten ilmiöiden ja aineiden erityisominaisuuksien syvemmälle ymmärtämiselle. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten hyvin osaat huomioida mahdolliset vaaratekijät käsiteltäessä erilaisia kemikaaleja ja taitoasi lukea kemikaalien turvalliseen käsittelyyn ojaavia asiakirjoja.

Alakohtaiset tehtävät: Tämän osion kohdalla arvioidaan omaan alaasi liittyvien kemiallisten ilmiöiden ymmärtämistä ja taitoasi hyödyntää kemiallista osaamistasi omaan alaasi liittyvien tehtävien ratkaisemisessa. Arvioinnissa huomioidaan myös se, miten hyvin osaat yhdistellä eri yhteyksissä oppimiasi kemiaan liityviä oman alasi tietoja ja päätellä niitä hyödyntäen ratkaisun omaan alaasi liittyvään laajempaan tehtävään.

Opetussuunnitelman perusteissa olevat arvioinnin kriteerit ja kohteet löydät tästä linkistä. Linkki ohjaa Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon osaan Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, mutta kriteerit ovat muilla aloilla varsin samanlaiset. Kemian osuus löytyy kohdasta Fysiikka ja kemia.

Päivitetty: 27.06.2016