Ohjeet verkko-opetukseen

Kemia » Ohjeet verkko-opetukseen

Verkko-opiskelun aloittaminen

Verkkototeutuksessa käytetään oletusarvoisesti töiden palauttamiseen ja opiskelijoiden yhteiseen ohjaamiseen Fronterin VerkkoKEMIAn huonetta. Voit käyttää myös jotakin muuta alustaa niin halutessasi: huomaa kuitenkin, että yksi Yleisen kemian tehtävä sijaitsee Fronterissa, joten sitä ei voi suoraan tehdä muualla. Halutessasi voit jättää tehtävän pois tai tehdä sen tilalle oman tehtävän (tehtävässä opiskelija osoittaa osaavansa lukea jaksollista järjestelmää ja tuntevansa aineen rakenteen ja erilaiset sidokset).

Isolle ryhmälle kannattaa järjestää yhteinen kokoontuminen ennen opiskelun aloittamista. Yksittäiset opiskelijat saattaa olla helpompi ohjeistaa erikseen. Osalle motivoituneimmista opiskelijoista riittää ohjeistus sähköpostitse.

Jos opiskelijoita on paljon, on syytä sopia tarkka aikataulu yhteisesti (mihin mennessä tulee olla tehty Yleinen kemia, missä vaiheessa pitää olla suoritettuna Alakohtaiset tehtävät, koska ryhmätyö palautetaan). Yksittäisten opiskelijoiden tapauksessa aikataulun voi sopia joustavammaksikin.

Opiskelijalle annettava ohjeistus ennen opiskelun aloittamista

 • Kuinka opettajaan saa helpoiten yhteyden (sähköpostitse, puhelimitse, onko käytössä jokin sosiaalisen median sovellus tms.)
 • Koska tehtävien tulee olla tehtyinä: mitä tapahtuu, jos tehtäviä ei palauta määräpäivään mennessä
 • Tehtävät tehdään järjestyksessä: ensin Yleinen kemia siinä järjestyksessä kuin tehtävät on sivulla annettu, sitten Alakohtaiset tehtävät niiltä osin kuin kunkin opiskelijan kannalta on suotavinta.
 • Tehtävien palautus (palautus on ohjeistettu jokaisen tehtävän kohdalla): oletuksena on Fronterin VerkkoKEMIAn palautuskansio, mutta opettaja voi halutessaan käyttää jotakin muutakin paikkaa palautukselle
 • Ohjeet ryhmätyöskentelyyn (löytyvät tästä)

Opiskelun aikana

Oletusarvoisesti kaikkia opiskelijoita koskeva ohjeistus annetaan Fronterin VerkkoKEMIAn huoneessa, mutta opettaja voi toki sopia muunkinlaisesta käytännöstä (joku sosiaalisen median sovellus tms.). Yksittäiselle opiskelijalle voi antaa ohjeistusta sähköpostitse tai sosiaalisen median välityksellä, jos niin sovitaan.

Yksittäinen opiskelija palauttaa opettajalle verkkototeutuksen aikana:

 • Yleinen kemia (3 työtä): Fronterissa tehtävän monivalintakokeen, valokuvan käytännöntyön lopputuloksesta ja taulukon liittyen kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteeseen.
 • Alakohtaiset tehtävät (2 - 5 työtä, riippuen tehtävistä töistä): tehtävät voivat olla monen muotoisia, joten niiden arvioinnissa tulee olla luova
 • Ryhmätyön jälkeen oman osaamisen arviointilomakkeen

Muutaman (1-4) opiskelijan ryhmä palauttaa opettajalle verkkototeutuksen aikana:

 • Suunnitelman ryhmätyön suorittamisesta ja sen suorittamisen aikataulusta
 • Ryhmätyön, jonka muoto voi olla mitä moninaisin. Työhön kuitenkin sisältyy jonkinlainen tekstimuotoinenkin osa (jos työ itsessään ei sisällä tekstiä, silloin tämä teksti tehdään ja palautetaan erikseen)

Opettaja palauttaa opiskelijalle:

 • Yleinen kemia: tiedon siitä, että palautetut työt on hyväksytty / tiedon siitä, mitä palautetuissa töissä tulee korjata, jotta ne voisi hyväksyä
 • Alakohtaiset tehtävät: palautteen tehtävistä (onko hyvä, pitääkö jotakin korjata, minkä tasoista osaamista tehtävän suoritus kuvaa)
 • Ryhmätyö: arvion ryhmätyöstä, minkä perusteella opiskelijat arvioivat oman osaamisensa tasoa

 

Ryhmätyöt, jotka ovat muodoltaan julisteita, näyttelyitä tai vastaavia, on syytä laittaa esille jo ennen verkkototeutuksen opiskelun loppua, jotta muut voidat niitä katsella ja antaa niistä palautetta tai saada ideoita oman ryhmänsä työhön. Jos opiskelijoita on mukana paljon, on ehkä syytä harkita myös yhteisen tapaamisen järjestämistä  silloin tällöin, jotta ryhmät pääsevät esittelemään tuotoksiaan ennen kuin arvioivat oman osaamisensa tasoa.

Verkko-opiskelun lopetus

Opiskelijan saatua tehtyä kaikki tehtävät (myös oman osaamisen arvioinnin!), opettaja kirjoittaa opiskelijalle sanallisen arvion tämän osaamisesta ja merkitsee sisällön suoritetuksi (S).

Jos verkkototeutusta opiskelee suurempi ryhmä kerralla, loppuun on hyvä järjestää yhteinen tapaaminen, jossa ryhmät voivat esitellä töitään (jos eivät ole jo jossakin muussa välissä sitä tehneet) ja antaa palautetta toisten töistä.

Verkko-opiskelusta on myös hyvä kerätä palautetta opiskelijoilta, jotta sitä voidaan kehittää vastaamaan paremmin opiskelijoiden tarpeita ja herättämään mielenkiintoa omaan alaan liittyvää kemiaa kohtaan.

Päivitetty: 27.06.2016