Arviointi

Äidinkieli » Arviointi

Arviointi

Äidinkielen pakolliset ja valinnaiset sisällöt kuuluvat Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen -tutkinnon osaan. Äidinkielen osaamistavoitteet ja arviointikriteerit löytyvät opetussuunnitelmasta: Opintopolku ePerusteet.

Pakolliset tutkinnon osat arvioidaan siten, että opiskelija saa suoritusmerkinnän S. Jos toteutus jää kesken, opintorekisteriin merkitään KE. Verkkototeutuksen suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä hyväksytysti ohjeiden mukaan.

Luettelo pakollisista äidinkielen opinnoista

Kieli oppimisen välineenä 1
Kieli oppimisen välineenä 2
Tekstilajit opinnoissa 1
Tekstilajit opinnoissa 2
Työelämän tekstit

Äidinkielen pakolliset osaamistavoitteet (5 osp)

Opiskelija

 • osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • ymmärtää omaan alaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen
 • osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita
 • osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opiskelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi
 • osaa laatia alaan liittyviä kirjallisia töitä
 • osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita
 • ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen alan ja ammatin kannalta
 • osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.

 

Valinnaiset tutkinnon osat arvioidaan arvosanalla 0 - 3. Hyväksytty suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä hyväksytysti ohjeiden mukaan.

Luettelo valinnaisista äidinkielen opinnoista

Asiakaspalvelun kieli
Viranomaiskieli oman alan viestintätilanteissa
Jatko-opintoihin aikovan äidinkieli
Kirjallisuus tiedonlähteenä

Äidinkielen valinnaiset osaamistavoitteet (3 osp)

Opiskelija

 • osaa kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan
 • osaa kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan
 • osaa käyttää ja tulkita erilaisia tekstilajeja
 • tuntee kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin muotoja ja merkitystä.

 

Äidinkielen osaamistavoitteet sisältyvät kaikkiin verkkototeutuksiin. Kunkin toteutuksen yhteydessä on tarkemmin kerrottu toteutuksen erityinen tavoite.

Toteutusten sisällöt

1) Kieli oppimisen välineenä 1

Verkkototeutuksessa orientoidutaan opiskelussa tarvittaviin kielen käytänteisiin kuten kielenhuoltoon, lähteiden käyttämiseen ja lähteiden merkitsemiseen sekä sähköpostietikettiin.

2) Kielioppimisen välineenä 2

Verkkototeutuksessa harjoitellaan opinnoissa tarvittavaa kielenkäyttöä kuten graafien tulkitsemista sanallisesti ja esitystilanteiden havainnollistamista esitysgrafiikan muodossa.

3) Tekstilajit opinnoissa 1

Verkkototeutuksessa harjoitellaan opinnoissa tarvittavia tekstilajeja kuten referointia ja esseekirjoittamista.

4) Tekstilajit opinnoissa 2

Verkkototeutus integroituu oman alan sisältöihin. Kurssilla kielennetään omaa osaamista ja harjoitellaan itsereflektointia. Tekstilajeja ovat mm. blogina tehtävä oppimispäiväkirja sekä raportti.

5) Tekstilajit työelämässä

Verkkototeutuksessa opetellaan kirjoittamaan keskeisiä työelämässä tärkeitä ja aktiivisen kansalaisen tarvitsemia asiakirjoja ja liikekirjeitä. Opinnoissa kirjoitetaan mm. työhakemus, tarjouspyyntö ja reklamaatio käyttäen niin sanottua vakioasettelua.

Autoalan äidinkieli: tekstilajit työelämässä on autoalan opiskelijoille tarkoitettu pakollinen äidinkielen sisältö. Verkkototeutuksen voi opiskella esimerkiksi yhtä aikaa Määräaikaishuolto-verkkototeutuksen kanssa.

6) Asiakaspalvelun kieli

Verkkototeutus integroituu oman alan sisältöihin. Verkkototeutuksessa harjoitellaan oman alan asiakaspalvelutilanteissa käytettävää kieltä.

7) Viranomaiskieli oman alan viestintätilanteissa

Verkkototeutuksessa käsitellään oman alan ja yleensäkin kansalaisen viranomaistekstien rakenteita ja kielen piirteitä. Harjoitellaan muun muassa sitä, miten viranomaisen kanssa asioidessa argumentoidaan.

8) Kirjallisuus tiedon lähteenä

Verkkototeutuksessa käsitellään sekä kauno- että tietokirjatekstien avulla oman alan työelämän ja yleensä elämänhallinnan kysymyksiä. Verkkototeutukseen osallistuva tutustuu kirjallisuuden tyylilajeihin ja tarvittaessa myös kirjallisuuteen pohjautuviin esityksiin kuten elokuviin. Verkkototeutus sisältää viikoittain käytävän keskustelun yhteisistä teksteistä sekä kirjallisia harjoituksia kuten lukupäiväkirja, blogi ja essee.

9) Jatko-opintoihin aikovan äidinkieli

Verkkototeutuksessa harjoitellaan jatko-opintojen pääsykokeita varten sekä jatko-opintojen alussa tarvittavia tekstitaitoja.

Päivitetty: 29.06.2016