Opettajalle

Äidinkieli » Opettajalle

Ammatillisissa perustutkinnoissa äidinkielen opetus ponnistaa siitä, mihin peruskoulussa on päästy. Ammattikoulutuksessa kasvatetaan kielen, viestinnän ja vuorovaikutuksen taitoja, joita tarvitaan työssä ja arkielämässä. Siten ammatillinen äidinkieli edistää sekä yleistä että ammattisivistystä.

Opetushallituksen perusopetuksen päättöluokille tekemissä kartoituksissa on ilmennyt, että varsinkin pojilla tekstitaidot ovat keskimääräistä heikommat. Suurin osa näistä pojista haketuu ammatillisiin opintoihin (Lappalainen, H-P. Sen edestään löytää. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa. Opetushallitus). Tämän takia tekstitaitojen, kirjoittaminen ja lukeminen,  opettaminen on ammatillisissa opinnoissa erittäin tärkeää. Koulun tehtävänä on harjaannuttaa nuori sellaisiin lukemisen ja kirjoittamisen konventoihin, joita tarvitaan hänen opiskelemallaan alalla. Vaikka kyseessä onkin äidinkielen verkkototeutus, kirjoittamisen merkitys ei sen takia vähene.

Äidinkielen verkkototeutukset noudattavat pääsääntöisesti Varian jaksotettua opiskelua toisin sanoen yksi toteutus on suoritettavissa yhden jakson aikana. Opettaja ja opiskelija voivat kuitenkin aina sopia tästä poikkeavasta, yksilöllisestä aikataulusta.

Verkkototeutuksessa tehtävien suorittaminen onnistuu periaatteessa parhaiten sellaisessa aikataulussa, jossa yksi tehtävä suoritetaan viikon aikana. Muunkinlaista aikataulutusta toteutuksen opettaja voi halutessaan käyttää.

Näissä äidinkielen verkkototeutuksissa on mukana sekä ajasta ja paikasta riippumattomia toteutuksia että sellaisia toteutuksia, joissa opiskelija on vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa. Ajasta ja paikasta riippumattomat toteutukset sopivat omaa tahtia eteneville opiskelijoille ja esimerkiksi niille, jotka siirtyvät muista oppilaitoksista kouluumme ja haluavat täydentää opintojaan.

Äidinkielen verkkototeutukset edellyttävät opiskelijalta aina myös lähdeaineiston käyttämistä. Lähdeaineisto voi olla käytössä oleva äidinkielen oppikirja, jokin muu viestinnän oppikirja ja tarvittaessa verkosta löytyvä viestintään liittyvä ohjemateriaali. Opintojen yhtenä tarkoituksena on oppia soveltamaan yleisiä ohjeita spesifeihin tehtäviin.

Ennen verkkototeutusta opettajan tulee harkita, miten hän ohjeistaa opiskelijat toteutuksen suorittamiseen. Usein paikallaan on yhteinen lähiopetustilaisuus, jossa toteutuksen tavoitteet, sisältö, arviointi ja muut ohjeet käydään läpi. Lisäksi on syytä sopia, miten opiskelija saa toteutuksen aikana tarvitsemaansa ohjausta.

Opettaja voi valita verkkototeutuksen teknisen alustan omien kokemustensa ja mieltymystensä mukaan. Toteutuksesta riippuen alustana voi toimia esimerkiksi verkkototeutukselle avattava oma blogi, suljettu Facebook-ryhmä tai Fronter-huone.

Joissakin verkkototeutuksissa (Tekstilajit työelämässä, Asiakaspalvelun kieli, Viranomaiskieli oman alan viestintätilanteissa, Jatkopintoihin aikovan äidinkieli) opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintoja 1 tai 2 osp. Toteutuksen opettaja sopii suorituksen laajuudesta ja siihen vaadittavista tehtävistä opiskelijan kanssa.

Päivitetty: 21.03.2016