Kemikaalilainsäädäntö

Kemia » Kemikaalilainsäädäntö

Osaamistavoite: kemikaaleja koskevan lainsäädännön perusteiden tunteminen säädösten huomioon ottamiseksi omassa työssä, kemikaalien käyttöä koskevien vastuukysymysten tiedostaminen

Kuka tahansa voi joutua jollakin tavoin tekemisiin myrkyllisten tai muuten haitallisten kemikaalien kanssa työssään. Välttämättä ei olla tekemisissä itse aineen kanssa vaan tehdään esimerkiksi vieraskielisen tuoteselosteen käännöstyötä, laaditaan mainos jollekin tuotteelle tai päätetään aineiden sisäänostoista tai kuljetuksista. Kaikissa näissäkin töissä täytyy olla tietoinen kyseessä olevan aineen käyttöön liittyvistä turvallisuuskysymyksistä ja siitä, millaisia rajoituksia lait asettavat aineen käytölle.

EU:ssa kemikaalien käyttöä rajoittaa ja ohjaa REACH-asetus: lue, mitä alla olevassa linkissä asetuksesta kerrotaan.

http://www.kemikaalineuvonta.fi/fi/Saadosalue/REACH/

REACH ei ole syntynyt helposti eikä se vieläkään ole niin kattava kuin ympäristönäkökohdat ja monien kemikaalien toistaiseksi tuntemattomat terveysvaikutukset huomioon ottaen olisi hyvä. Rajoituksia laadittaessa joudutaan usein asettamaan vastakkain kaksi tahoa: teollisuus ja ympäristö. On aivan ymmärrettävää, että kemikaalien valmistuksesta tulonsa saava tai kemikaalien avulla tuotteita valmistava teollisuus ei ole suostuvainen rajoituksiin, jotka vähentäisivät oman toiminnan mahdollisuuksia. Ympäristöväki puolestaan ei ole halukas sallimaan minkään kemikaalin käyttöä ennen kuin sen kaikki mahdolliset ympäristö- ja terveysvaikutukset on tarkoin testattu ja kemikaali todettu turvalliseksi.

Tehtävä: Laillinen myrkky? Kenen vastuu?

Monien kemikaalien tiedetään aiheuttavan terveyshaittoja tai vahinkoa ympäristölle, mutta silti niitä saa käyttää varsin vapaasti, kunhan täyttää tietyt säädöksissä määrätyt ehdot. Tässä tehtävässä laaditaan tekstidokumentti. Tee kaikki tehtävän osat samaan dokumenttiin. Muista kirjoittaa otsikot paikoilleen!

A) Missä kaikkialla myrkkyä on

Selvitä, millaisissa tuotteissa esiintyy alla mainittuihin ryhmiin kuuluvia aineita (ei tarvitse olla juuri esimerkkiaine). Yritä löytää jokaiseen ryhmään ainakin kolme tuotetta. Kirjoita löytämäsi tuoteet tekstidokumenttiin niin, että ensin mainitset aineryhmän (eli alla mainitun ryhmän) ja sen alla luettelet tuotteet, joista löytyy tähän aineryhmään kuuluvia aineita.

Aineryhmät:

 • Pysyvät orgaaniset saastuttajat (POP = Persistent Organic Pollutants): esim. PCB, dioksiinit
 • Perfluoratut alkyyliaineet: esim.perfluoro-okaanisulfonaatit, perfluoroalkyylihappo
 • Bromatut palonestoaineet: esim. difenyylieetterit, heksabromisyklododekaani
 • Hormonihäiritsijät: esim. bisfenoli A, ftalaatit, dietanoliamiini, monoetanoliamiini, parabeenit

 

B) Miten myrkky päättyy tuotteesta ympäristöön ja ihmisiin

Alla on mainittu kolme ainetta, joiden kulku tuotteesta ympäristöön ja ympäristöstä toiseen ihmiseen sinun tulee selvittää. Eli ota selvää siitä, millä tavoin mainittu aine irtoaa tuotteesta, jossa sitä on, miten se kulkeutuu ympäristöön (esim. leviääkö ilman vai veden mukana), ja miten se päätyy ympäristöstä johonkin toiseen ihmiseen (esim. hengitetäänkö se vai syödäänkö se jonkin mukana). Kirjoita tekstidokumenttiin ensin aineen nimi, sitten tuote, josta epäilet aineen leviävän ympäristöön (tuotteita voi olla monta, joten voit valita niistä yhden) ja sitten kuvaus siitä, miten leviäminen tapahtuu ja miten aine lopuksi päätyy toiseen ihmiseen.

Aineet, joiden kulkua tulee seurata:

 • heksabromisyklododekaani
 • PCB
 • estrogeeni

 

C) Kenen vastuulla kemikaali on?

Teollisuus käyttää kemikaalia valmistaessaan tuotteita, jotka myy tukkukauppiaalle, joka myy tuotteet eteenpäin vähittäiskauppoihin, jotka myyvät tuotteet kuluttajille, jotka käyttävät tuotetta ja lopulta heittävät sen pois (tavalla tai toisella). Onko vastuu myrkyistä ja niiden vaaroista valmistajalla, myyjällä vai ostajalla?

Pohdi alla kuvattuja tilanteita. Pohdintasi päätteeksi tee tilanteiden alla annettu tehtävä.

Tuotteen valmistaja tietää käyttävänsä myrkyllistä kemikaalia, mutta on ottanut sen huomioon tuotteen valmistuksessa. Valmistusprosessissa ei myrkkyä pääse ympäristöön lainkaan eikä sitä valmiista tuotteestakaan pääse vapautumaan, jos tuotetta käytetään ohjeiden mukaisesti. Onko valmistaja vastuussa siitä, että tuotteen ostaja ei ehkä osaa käyttää tuotetta oikein?

Tukkukauppias ostaa tuotetta, jonka tietää sisältävän myrkyllisiä aineita, mutta jonka käyttö on turvallista, kunhan sen tekee oikein. Jos ostaja käyttää tuotetta väärin, onko vastuu tukkukauppiaalla?

Tukkukauppias ostaa tuotetta, jonka myrkyllisyydestä ei ole varma. Myydessään tuotetta eteenpäin hän laittaa mukaan huomautuksen siitä, että tuote saattaa sisältää jotakin myrkyllistä kemikaalia. Onko vastuu tuotteen myrkyllisyydestä tukkukauppiaalla vai tuoteen valmistajalla?

Vähittäiskauppias myy kuluttajille tuotetta, jonka kaikki tietävät sisältävän myrkyllisiä kemikaaleja. Onko vastuu myrkyllisten kemikaalien leviämisestä vähittäiskauppiaalla vai kuluttajalla?

Kuluttaja ostaa kaupasta tuotteen, jonka valmistuksessa on käytetty myrkyllisiä kemikaaleja, mutta tuote itsessään ei niitä enää sisällä. Onko vastuu tuotteen valmistuksessa käytettyjen myrkkyjen mahdollisesta ympäristöön leviämisestä tuotteen ostaneella kuluttajalla vai tuotteen valmistajalla?

Kuluttaja on ostanut kaupasta tuotteen, josta saattaa vapautua myrkyllisiä kemikaaleja. Tuotteen käytön jälkeen kuluttaja heittää tuotteen roskiin, mistä se päätyy kaatopaikalle, missä myrkylliset kemikaalit pääsevät leviämään luontoon. Onko vastuu tapahtuneesta ympäristövahingosta tuotetta käyttäneellä kuluttajalla vai tuotteen valmistajalla? Vai ehkä myyjällä, joka salli kuluttajan ostaa saastuttavan tuotteen?

Kuluttaja ostaa kaupasta tuotteen, jonka tietää valmistetuksi tehtaassa, joka ei piittaa ympäristösäädöksistä vaan käyttää kaikkia kemikaaleja holtittomasti. Tuote itsessään ei pilaa ympäristöä, mutta tehdas, jossa se on valmistettu, aivan varmasti pilaa. Onko tuotteen kaupasta ostaneella kuluttajalla osavastuu tehtaan ympäristöä pilaavasta toiminnasta? Entä mikä osuus vastuusta on kauppiailla, jotka myyvät tuota tuotetta kaupoissaan?

Pohdinnan jälkeinen tehtävä:

Mieti kuluttajan (tuotteiden ostajan) roolia eri kemikaalien käytössä ja kirjoita aiheesta pohdiskeleva kirjoitus. Anna kirjoituksessasi vastaus mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaisin keinoin kuluttaja voi (Suomessa) vaikuttaa siihen, millaisia kemikaaleja teollisuudessa saa käyttää?
 • Mikä osa kemikaalien käytöstä on kuluttajan vastuulla vai onko mikään?
 • Miten kuluttajat voisi saada tietoisemmiksi omista vaikutusmahdollisuuksistaan ja mahdollisesta vastuustaan?
 • Mitä kuka tahansa voi tehdä estääkseen ympäristömme kohtuuttoman kemikalisoitumisen?
 • Millaisin keinoin voisit omassa työssäsi ehkäistä ympäristön kemikalisoitumisesta aiheutuvia haittoja?

Palauta valmis tekstidokumentti (jossa tehtävät A, B ja C) Fronteriin VerkkoKEMIAn palautuskansioon tai muuhun sovittuun paikkaan.

Päivitetty: 27.06.2016