Kemian ryhmätyö

Kemia » Kemian ryhmätyö

Osaamistavoite: kemian taitojen soveltaminen yhdessä työskenneltäessä, oman osaamisen tason arviointi

Alakohtaisten tehtävien jälkeen (tai niiden tekemisen rinnalla) jokainen osallistuu yhteisen tehtävän tekemiseen. Ryhmässä, joka suorittaa tehtävän yhdessä, voi olla jäseniä yhdestä neljään. Suoritettavan tehtävän laajuus riippuu ryhmän jäsenten määrästä.

Tehtävän suorituksen lopputuloksena syntyy yhteinen tuotos, jonka muoto on vapaavalintainen. Myöskään aihe ei ole ennalta määrätty vaan ryhmä saa keksiä sen itse ja hyväksyttää opettajalla. Aihe voi yhdistellä erilaisia omassa työssä hyödyllisiä taitoja ja tietoja tai olla yleisempi esimerkiksi jonkin kemiaan liittyvän asian opettamiseen tarkoitettu väline. Aihe voi liittyä myös johonkin alakohtaiseen tehtävään (esim. ryhmä kokoaa jokaisen itsekseen tekemien tehtävien perusteella laajemman asiakokonaisuuden yhteiseksi aiheeseen perehdyttäväksi nettisivuksi). Tehtävän tekemisessä voi hyödyntää myös työssäoppimispaikkansa tietoutta, jos sattuu olemaan työssäoppimisjaksolla.

Yhteinen tuotos voi olla muodoltaan melkein millainen hyvänsä. Sivun alaosassa on annettu muutamia esimerkkejä siitä, mikä tuotos voisi olla ja mikä esimerkiksi voisi olla sen aiheena. Tuotos voi olla myös yhdistelmä, esim. esite + juliste, opetusvideo + oppimateriaali, näytesarja + opetusvideo.

Oli tuotos sitten minkälainen hyvänsä, siihen tulee liittyä myös tekstiosuus, jossa kerrotaan tuotoksen oleelliset asiat. Jos ryhmäsi on päättänyt tehdä tuotokseksi opetusvideon, tulee lisäksi palauttaa myös opetusvideon käsikirjoitus (teksti, jossa käy ilmi, mitä missäkin kohtaa tehdään ja sanotaan ja miksi). Jos ryhmäsi tekee esitteen, esite itsessään on vaadittu tekstiosuus.

Tuotoksen palauttamisen jälkeen opettaja antaa siitä kirjallisen palautteen, jonka pohjalta ryhmä yhdessä arvioi omaa työskentelyään aiheensa parissa.

Kuinka ryhmätyö tapahtuu

Ryhmän muodostaminen

Ryhmät voidaan muodostaa esim. lähiopetuskerralla, jos sellainen päätetään pitää. Voit muodostaa ryhmän myös itse, jos tiedät keitä muita opiskelee verkkototeutusta on samaan aikaan. Voit myös pyytää opettajaa ehdottamaan sinulle ryhmää.

Kun ryhmä on muodostettu, ryhmä suunnittelee itse aikataulun työskentelylleen ja hyväksyttää sen opettajalla. Aikataulusta tulee selvitä ryhmän työnjako ja milloin minkäkin osan työstä tulee olla valmiina ja koska lopullinen työ palautetaan.

Jos olet ainoa verkkototeutuksen opiskelija, sovit opettajan kanssa kuinka laajan työn teet tässä kohdassa tai korvaatko tämän työn tekemällä yhden alakohtaisen tehtävän enemmän.

Ryhmän työskentely

Ryhmä voi päättää itse työskentelynsä tavan kuitenkin niin, että opettaja on tietoinen tavasta. Jos ryhmä työstää aihettaan yhdessä jollakin verkkoalustalla, tulee opettajalla olla pääsy tuolle alustalle, jotta hän voi seurata työn etenemistä ja antaa ohjeita ja arvioita työskentelystä. Ryhmä voi myös sopia työstävänsä aihettaan yhdessä esim. oppilaitoksen kirjastossa tai muussa sopivassa tilassa, mutta silloinkin on syytä ilmoittaa opettajalle, milloin ja missä työskentely tapahtuu, jotta opettaja voi tarvittaessa antaa ohjausta.

Ryhmän yhteisen tuotoksen palauttaminen

Jos ryhmän yhteinen tuotos on sähköinen, se palautetaan soveltuvin osin Fronteriin VerkkoKEMIAn palautuskansioon (huomatkaa ilmoittaa työssä kaikkien ryhmän jäsenten nimet, ei vain palauttajan!). Mikäli kyseessä on verkkosivusto, palautetaan pelkkä linkki sivustolle. Muun kuin sähköisen tuotoksen palauttamisesta sovitaan opettajan kanssa erikseen. Huomaa, että ryhmä joutuu palauttamaan jotakin tekstimuotoistakin, vaikka tuotosta itseään ei voisikaan palauttaa sähköisesti!

Esimerkkejä mahdollisista tuotoksista

Esite:

 • Tietoa myrkkykasveista päiväkotihenkilökunnalle (kuvat ja tekstit)

 • Tiedätkö, mitä voitelet huuliisi joka päivä (tekstiä)

Juliste:

 • Huulipunan anatomia (kuvia, lyhyitä tekstejä)

 • Elämälle välttämättömät alkuaineet (kuvia, piirroksia, lyhyitä tekstejä)

Opetusvideo:

 • Valitse oikeat suojavaatteet työskennellessäsi kemikaalien kanssa (kuvaa ja puhetta)

 • pH-indikaattoriliemen valmistus ja käyttö (kuvaa ja puhetta, ehkä välitekstit?)

Opetustuokio

 • Kuinka tunnistaa uhkaava potilas ja toimia oikein uhkaavassa tilanteessa (esim. turvallisuusalan opiskelijan ja lähihoitajaopiskelijan yhteistyönä pitämä opetustuokio)

 • Hopeaesineiden puhdistus kemiallisin menetelmin (esim. ravintola-alan opiskelijoiden opetustuokio kaikille aiheesta kiinnostuneille tai vaikka työssäoppimispaikan henkilökunnalle)

Oppimateriaali:

 • Miten koulunkäyntiavustaja voi auttaa oppilasta oppimaan kemialliset merkit (ohjeteksti, ehkä jokin opetusvälinekin? Kortit?)

 • Mihin tämä jäte kuuluu? (roskien lajittelupeli ohjeineen ja taustatietoineen)

Näytesarja:

 • Eri muovilaadut + niistä kertovat tekstikortit (esim. joukko muoviesineitä ja tekstikortit, voi sisältää myös jonkinlaisen tehtävän katsojalle: ''laita kortit paikoilleen ja tarkista menikö oikein'')

 • Erilaisia paristoja ja akkuja + esittelytekstit (esim. joukko paristoja ja akkuja ja esittelyteksteissä kuva niiden poikkileikkauksesta ja selitys toimintaperiaatteesta ja vertailua muihin paristoihin ja akkuihin)

Suunnitelma:

 • Suunnitelma autokorjaamon kemikaalijätteen vähentämiseksi (tekstiä, ehkä kuviakin?)

 • Kylmäojan vesiluonnon pelastaminen lentokentän glykolipäästön jälkeen (tekstiä, kuvia, asiaa glykolin ympäristövaikutuksista ja vahinkojen korjaamisesta)

Tutkimus:

 • Eri harjoittelupaikkojen ohjeistukset kemikaalien säilyttämiseen (tekstiä, ehkä taulukko helppoa vertailua varten?)

 • Kodin kemikaalien mahdolliset haittavaikutukset (tekstiä, kuvia?)

Nettisivu:

 • Kaikki korroosiosta (tekstiä, kuvia, videoita, linkkejä hyödyllisiin sivustoihin)

 • Myrkylliset väriaineet (luettelo aineista, tiedot niiden myrkyllisyydestä, linkit käyttöturvallisuustiedotteisiin)

Päivitetty: 27.06.2016